GoudOud in Warffum

Inwoners Warffum organiseren hun zorg zélf!

Warfheem, het enige verzorgingstehuis in Warffum en het laatste toevluchtsoord voor de oudere dorpsbewoner met een zorgbehoefte, sloot eind 2013 zijn deuren. In twee bijeenkomsten met de bewoners van Warffum is een visie opgesteld voor de toekomst: Warffummers die door ziekte of leeftijd een meer beschermde woonomgeving nodig hebben, moeten een plek houden in Warffum. Adviseur Diet Hensums ondersteunt met raad en daad.

Hoe organiseer je een zelfverzorgend dorp?

Met het project GoudOud in Warffum, heeft het dorp zelf de handschoen opgepakt om ervoor te zorgen dat iedereen ‘goud’ oud kan worden in Warffum. Aan KAW de opdracht om de dorpsbewoners te inspireren en te begeleiden bij de organisatie van een dergelijk zelfverzorgend dorp. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben een aantal bewoners onder begeleiding van KAW de 3 scenario’s ontwikkeld. De kennis en het netwerk van KAW werden gebruikt om deze scenario’s zo volledig mogelijk uit te werken.

Dit dorp ontdekt zijn eigen kracht,
en daarmee wordt de zorg beter én goedkoper

Zorgcoöperatie

Bij het ontwikkelen van de scenario’s is niet alleen gedacht aan zorg, maar ook aan welzijn, erbij blijven horen en veiligheid. Dit resulteerde in een virtueel verzorgingshuis om vraag en aanbod van zorg samen te laten komen, een coördinatiepunt voor vrijwilligers en een zorgpension die een fysieke plek voor ontmoetingen en kortstondige opvang biedt, voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Door deze 3 voorzieningen kunnen oudere bewoners nu weer zonder zorgen in Warffum kunnen blijven wonen. Dit draagt bij aan een leefbaar en levensloopbestendig dorp!

Het eerste ontwerp voor het zorghofje Warfheem

Het eerste ontwerp voor het zorghofje Warfheem

Resultaten na 2 jaar

Inmiddels is begin 2015 de zorgcoöperatie Warffum opgericht, die al veel leden telt. Met de zorgcoöperatie zal GoudOudinWarffum de continuïteit van de zorg en dienstverlening veilig stellen.

Zorg thuis

Het dorp heeft de uitvoering voortvarend ter hand genomen. Veel vrijwilligers van het gesloten verzorgingshuis zijn inmiddels vrijwilliger bij mensen thuis. Maar niet voordat ze een goede opleiding hebben gehad, want werken in een verzorgingshuis toch heel anders is dan bij mensen thuis.

woonhofje voor senioren

Ook de samenwerking met de huisartsen en het gezondheidscentrum is geïntensiveerd. Daardoor zijn eind 2014 intentieverklaringen getekend met Buurtzorg en de POOL huisartsen om samen te werken aan 24-uurs zorg in het dorp, huisartsenbedden en een woonhofje voor mensen die echt niet thuis kunnen wonen. Mede door de vrijwilligers, wordt er al veel meer zorg geleverd in een bestaand complex voor senioren.

GoudOud in Warffum voorbeeld krimpexperimenten

GoudOud in Warffum is geselecteerd als één van de elf nieuwe experimenten voor de Tweede ronde Bevolkingsdaling van het ministerie van BZK. De elf experimenten krijgen subsidie en ondersteuning om van het project een succes te maken én te kijken of het ook soelaas kan bieden voor andere dorpen in het krimpgebied.