Dorps- en wijkontwikkeling

Inspiratie en enthousiasme om samen aan een mooie wijk te werken

Het speelveld in een dorp of wijk verandert. Het is niet meer enkel de gemeente die bepaalt naar welke kant een dorp of wijk zich ontwikkelt; dorps- en wijkontwikkeling is een samenspel geworden. Om ervoor te zorgen dat ‘de spelers’ ook met een blik op de langere termijn aan het dorp of de wijk werken, is een (gedeelde) visie belangrijk.

Wat levert een wijkontwikkelingsplan op?

  • Analyse van dorp of wijk en haar inwoners, op diverse thema’s
  • Trends en ontwikkelingen op gebied van wonen, zorg en welzijn en de gevolgen voor dorp of wijk
  • Een (gedeelde) visie op de ontwikkeling van dorp of wijk
  • Een kapstok voor de uitvoering, prioritering en planning van projecten
  • Draagvlak bij betrokkene organisaties en bewoners voor uitvoering van projecten

Wat maakt een goede dorps- of wijkvisie?

Een goede dorps- of wijkvisie geeft richting en inspireert. Het combineert een brede blik met een focus op de thema’s die dat nodig hebben. Het verbindt een langere termijn visie met een realiteitscheck en een concreet handvat voor uitvoering van projecten. Bovendien verbindt het de organisaties en bewoners die aan de toekomst van dorp of wijk bouwen.

Wie maakt eigenlijk die visie?

Een dorps- of wijkvisie kan door verschillende belanghebbenden opgesteld of opgestart worden, bijvoorbeeld door de corporatie, een gemeente of door bewoners. Het kan een document zijn dat vanuit één organisatie komt, maar onze ervaring is dat hij sterker én realistischer wordt wanneer de visie tot stand komt met meerdere partijen.

Hoe pakken wij dat aan?

Stap 1: we bepalen samen met de opdrachtgever de betrokken partijen en het tijdspad. Welke partijen betrekken we actief bij het proces? Worden het medeauteurs? Moet er aan het eind ook een handtekening onder? Zijn er andere organisaties / bewoners die we in de vorm van bijvoorbeeld een klankbordgroep kunnen betrekken? In welke fase betrekken we deze partijen dan en hoe ziet dan de planning eruit?

Stap 2: we analyseren dorp of wijk op diverse thema’s: openbare ruimte, woningvoorraad, zorg en welzijn, demografische ontwikkeling. Voor de analyse maken we gebruik van gegevens vanuit de betrokken organisaties en bijvoorbeeld CBS. Wij hanteren hierbij nooit cijfers om de cijfers, maar interpreteren, leggen verbanden en blikken vooruit.

Stap 3: we bespreken de analyse met stakeholders. De stakeholders war we mee spreken hebben we in stap 1 met de opdrachtgever bepaald. De bespreking dient twee doelen: een check op de analyse en het creëren van draagvlak voor het verdere visietraject.

Stap 4: we (helpen bij het) schrijven (van) de visie. In deze fase schrijven we de visie op. De visie komt tot stand in een aantal gesprekken met de opdrachtgever(s). Wij kunnen het schrijven zelf doen, maar kunnen ook als ‘schrijfcoach’ werken als de opdrachtgever zelf het stuk wil schrijven.

Stap 5: visie bespreken met stakeholders. In deze stap bespreken we de visie met de stakeholders die we in stap 1 bepaald hebben. Als het nodig is, stellen we de visie bij.

Stap 6: eventueel uitwerken uitvoeringsprogramma

Wilt u meer informatie?

Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met onze adviseur participatie Tijmen Hordijk |
06 151 559 14 | [email protected]