Prestatieafspraken

Haalbare ambities en realistische afspraken

De afgelopen jaren zijn veel woningen opgeknapt, is het woonklimaat in buurten verbeterd en hebben burgers meer kans op een passende woning. KAW werkt in veel wijken in Nederland. Daar zien we een belangrijke voorwaarde voor succes: dat gemeente en corporatie(s) vanuit een gezamenlijke ambitie afspraken maken, en gelijktijdig investeren. Hoewel er best eens wordt gemopperd op het ‘moeten’ maken van afspraken, geloven wij in de kracht ervan: goede prestatieafspraken leiden tot betere wijken en buurten.

Stel uw vraag

Wat brengen prestatieafspraken u concreet?

  • Duidelijkheid. Heldere afspraken en prioriteiten over samenwerkingsproces én inhoud
  • Het scherpt uw ambitie en stimuleert realistische doelen
  • Het creëert gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen de partners
  • Het zorgt voor draagvlak bij organisaties, politiek én bewoners

De nieuwe Woningwet als prikkel

In 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht gegaan. Hierin geeft het Rijk stevig sturing aan het maken van afspraken tussen gemeenten en corporaties. De focus ligt op het vervullen van de kerntaken door corporatie én gemeente. De woningwet schrijft het proces voor: de gemeente stelt beleid op, de corporaties doen een bod. Huurdersorganisaties worden volwaardig bij het proces betrokken. Het Rijk toetst en stuurt soms op het proces en de resultaten. De Woningwet biedt houvast en laat tegelijkertijd zien dat het maken van afspraken belangrijk is.

Presteren doe je samen

Maar prestatieafspraken die voldoen aan de wet, zijn geen garantie voor succes. De wet is een prikkel, maar de kracht zit in de eigen motivatie en de gezamenlijke ambitie. Omdat wij zowel op beleidsniveau als met de voeten in de wijk werken, herkennen wij resultaten van goede afspraken. De grootste successen zien we als er sprake is van:

  • gelijkwaardigheid
  • gedeelde ambities
  • een gezamenlijk proces
  • eigen en oprechte motivatie

KAW kent de praktijk

Niet alleen procesmatig zijn we thuis in het begeleiden van prestatieafspraken, we kennen ook het speelveld in de praktijk. We weten wat werkelijk het verschil maakt in wijken en buurten, nu en in de toekomst. Want KAW heeft niet alleen ervaring met de theorie, maar ook in het echt. Hierdoor helpen we gemeenten en corporaties om relevante thema’s te kiezen én deze om te zetten naar stevige ambities en realiseerbare afspraken. Voorbeelden van onze praktijk ziet u terug in de wijkvernieuwing, zorgwonen en verduurzaming.

Hoe begeleidt KAW u bij prestatieafspraken?

We willen eerst de ambitie kennen, en werken pas dan aan concrete afspraken. Als wij u begeleiden bij het maken van afspraken, gaan we zo snel mogelijk met de juiste mensen aan tafel. We werken het liefst samen de aanpak uit. Vooraf zorgen we voor duidelijkheid over ieders vraag en verwachtingen. We begeleiden het proces met een luisterend oor, maar gaan een stevige, kritische discussie graag aan! We vragen door. Natuurlijk brengen we ervaring vanuit eerder begeleide prestatieafspraken en vanuit ons werk in de praktijk in. Daardoor zijn we gesprekspartner op zowel werkveld- als bestuurlijk niveau.

Wilt u meer informatie?

Is uw woonvisie al woningwetproof? Lees meer over woonvisies. Sparren met onze woonbeleidsadviseur kan ook, neem dan contact op met Daniël Depenbrock | 06 549 021 24 | [email protected]