Woon- en Leefbaarheidsplan

Samen haal je het sterkste uit de regio

Onder druk ontstaan de beste oplossingen. Veel krimpgebieden staan nu onder enorme druk; de economie laat te weten over, bouwplannen gaan de la weer in en investeringen in leefbaarheid lopen terug. Juist díe krimpgebieden zijn de broedplaats van vernieuwend woonbeleid. Onder het motto ‘samen (regionaal) wat moet, alleen (lokaal) wat kan’ slaan buurgemeenten de handen ineen om meer kwaliteit te realiserenMet een regionaal woon- en leefbaarheidsplan haal je samen het sterkste uit de regio.

Wat brengt een woon- en leefbaarheidsplan concreet?

Een woon- en leefbaarheidsplan zorgt ervoor dat dorpen niet meer de onderlinge concurrentie aan gaan, maar juist de leefbaarheid in de regio als geheel versterken. De visie zorgt ervoor dat krachten gebundeld worden waardoor voorzieningen een betere verspreiding en hogere kwaliteit krijgen. Door in elk dorp in te zetten op haar kernkwaliteit, snijden we dubbele kostenposten uit de gemeentelijke begroting en is er meer geld om in te zetten in leefbaarheid. Concreet fungeert het als:

  • betere voorzieningen door regionale bundeling
  • geen concurrentie maar afstemming van bouwplannen
  • werkagenda voor gemeenteambtenaren
  • startdocument voor prestatieafspraken

Marktanalyse: waar ligt de woonvraag?

Om goed regionaal woonbeleid op te stellen, moet je weten welke mismatches er op de woningmarkt zijn. Welke doelgroepen komen onvoldoende aan bod? Hoe zorg je er voor dat er ruimte komt voor hen? Dat begint met een goede marktanalyse: bestaand of eventueel nieuw onderzoek én informatie van marktkenners.

Kent u het karakter van uw gemeente?

Het is belangrijk een heel helder beeld hebben wat voor gemeente je bent. Welke voorzieningen zijn sterk, en welke voorzieningen kunnen beter gebundeld worden in een buurgemeente? Waarom zijn mensen hier komen wonen? Vanwege de rust en de ruimte of juist vanwege de gezellige sfeer die er hangt? Als je weet welke mensen je aantrekt, dan weet je ook waar kansen voor verbetering liggen als gemeente. Als elk dorp zich inzet op haar kernkwaliteit, versterkt het karakter van het dorp en worden de voorzieningen optimaal verdeeld. Dat leidt tot meer authenticiteit en leefbaarheid voor de regio als geheel.

Participatie en wooncoalities nodig

Alleen met draagvlak onder bewoners kun je werken aan beter wonen en grotere leefbaarheid. En een coalitie met professionals (corporaties, ontwikkelaars, zorgpartijen) is noodzakelijk om tot resultaat te komen. Dat vraagt om een oprecht serieuze rol voor bewoners en professionals, zo vroeg mogelijk in het proces. Het stappenplan dat wij hiervoor volgen:

1. kennis bijeenbrengen en zo nodig aanvullen
2. koersdocument wonen, beleidskeuzes
3. uitwerking beleidskeuzes tot concreet plan
4. aan de slag!

Het resultaat: een sterke regio

Met je eindbeeld helder voor ogen, kun je je als regio beter profileren. Met een duidelijke boodschap trek je immers de mensen aan die je beoogt. Met de juiste maatregelen en bouwplannen, werk je gericht aan een succesvolle woongemeente waarin woningen, omgeving, voorzieningen, sfeer en bewoners bij elkaar passen. Woonbeleid van KAW is desgewenst de opmaat voor het maken van prestatieafspraken, met corporaties of andere partijen in het veld. Ook daarmee helpen we u graag.

Wilt u meer informatie?

In de whitepapers Een Gezonde Bouwportefeuille leest u wat u nu kunt doen aan té ambitieuze bouwportefeuille, en waar u vooral voor moet waken. Sparren met onze woonvisie adviseur kan ook, neem dan contact op met Daniël Depenbrock | 06 549 021 24 | [email protected]