BEWONERS-
BEGELEIDING

Met de juiste bewonersbegeleiding ontzorgen we onze opdrachtgevers (woningcorporaties, aannemers en soms particuliere eigenaren) én de bewoners. Met alle betrokken partijen richten we een proces in dat past bij de opgave en doelgroep. We gaan niets uit de weg om uiteindelijk weer een fijn thuis te maken. Altijd met aandacht voor de bewoners en een eerlijk en duidelijk verhaal.

Aandacht voor de bewoners

Veel bewonersbegeleidingstrajecten zijn renovatietrajecten, waarbij de belangrijkste rol voor ons vaak is: helder communiceren met bewoners en zorgen dat bewoners een goede positie krijgen in de aanpak. Daarin kun je als partij zover gaan als je zelf wilt. Van puur informeren tot bewoners overal over mee laten beslissen.

Er is verschil tussen huurders en eigenaar-bewoners. De woningcorporatie neemt veel (financiële) beslissingen voor hun huurders, maar bij eigenaar-bewoners is het belangrijk af te stemmen wie beslissingen neemt. Is er een klankbordgroep of wijkvertegenwoordiging nodig? Of kunnen alle eigenaren aan tafel meebeslissen? Zo kiezen we voor elk traject een passende vorm van begeleiding en vertegenwoordiging.

Tijdens zo’n proces gaan we een langdurige relatie aan met bewoners, we zitten bij ze aan de keukentafel en bouwen een band op. We leren de wijk kennen en onderzoeken wat de sfeer is. Samen met bewoners kijken we wat zij nodig hebben en wat redelijke behoeften zijn. We zijn het eerste aanspreekpunt en vinden het belangrijk een eerlijk en duidelijk verhaal te vertellen. Dat verhaal stemmen we af met de opdrachtgever, zodat we de juiste kaders mee kunnen geven aan de bewoners. Zo zorgen we voor realistische verwachtingen.

Wij ontzorgen de woningcorporatie én de huurder.

Weerstand ombuigen met bewonersbegeleiding

Een renovatie of sloop-nieuwbouwtraject is ingrijpend voor bewoners, vaak brengen we een onverwachte of vervelende boodschap. Ze laten hun thuis tijdelijk of permanent achter en weten soms nog niet in wat voor woning zij terugkeren. Weerstand weten we om te buigen in een goed gesprek. Sommige bewoners willen sneller en moeten we afremmen, zij realiseren dan dat het proces tijd kost. Andere gesprekken verlopen moeizaam. Bewoners hebben bijvoorbeeld wensen die niet vervuld kunnen worden of zij houden vast aan emotionele gebeurtenissen in hun huis. We onderzoeken dan samen met bewoners wat er wel kan. We zijn ons ervan bewust dat iemands thuis overhoop wordt gehaald en de directe leefomgeving veranderd. Dat vergt begrip en tijd. Daarom zijn we altijd benaderbaar en bekend in de wijk. 8 van de 10 keer verloopt het proces gemoedelijk en goed.

Specifieke gebieden

Ook hebben we ervaring op specifieke gebieden. Denk aan volkswijken, het aardbevingsgebied in Groningen en locaties voor woonwagenstandplaatsen. We hebben te maken gehad met verslavingsproblematiek en agressie. We weten hoe we hiermee om moeten gaan, met oog voor het belang en vertrouwen van de bewoner en de veiligheid van onszelf. Soms in samenspraak met verdere hulpverlening wanneer dit noodzakelijk is. We vinden het belangrijk dat iedereen na afloop van het project een fijne woonplek terugkrijgt.

Essentiële stappen in onze werkwijze

In een bewonersbegeleidingstraject zijn we bereikbaar, benaderbaar en creatief. We zorgen ervoor dat bewoners laagdrempelig contact met ons kunnen opnemen. Dat kan zijn per telefoon, email, videogesprek of een appje. Dat geldt ook voor alle betrokken partijen, zoals aannemers, woningcorporaties, gemeenten, buurtraden en eigenaren- of huurdersverenigingen. We spreken de taal van de verschillende partijen en vertalen de boodschap waar nodig voor bewoners.

Een belangrijk onderdeel is het informeren van bewoners. We kennen de nieuwsbrief, maar we zijn ook creatief. Denk aan de bewonersapp, KAW-keet, Wijkkijker, etc. Met daarnaast mijlpaalgesprekken, workshops, presentaties, keukentafelgesprekken en bijeenkomsten zorgen we voor het benodigde draagvlak. Wij organiseren en leiden deze activiteiten. Zo kom je met deze aanpak ook tot bijvoorbeeld de 70% akkoordverklaringen bij projecten in de corporatiesector.

In overleg met de opdrachtgever bepalen we in hoeverre wij ‘ontzorgen’. We stemmen dit altijd af op de wensen binnen het proces en hoe de opdrachtgever haar eigen rol ziet. We kunnen meedenken op hoofdlijnen of de projectleiding nemen, maar kunnen ook samenwerken met een gemixt team tussen partijen. Vaak beginnen we met sceptische bewoners en ronden we het proces af met bewoners die zich serieus genomen voelen. Zo werken we aan een fijn nieuw thuis.

Meer weten over hoe je bewonersbegeleiding succesvol in kan zetten? 

Neem contact op met Kim Toering.

Contactgegevens