Privacyverklaring

KAW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Groningen
Kattenhage 1
Postbus 1527
9701 BM Groningen

Rotterdam
Pelgrimsstraat 1
3029 BH Rotterdam

Eindhoven
Rechtestraat 59c
5611 GN Eindhoven

+31(0)88 – 529 00 00
https:\\www.kaw.nl

KVK-nummers

Holding: 02047470
Groningen: 02047472
Rotterdam: 02063157
Eindhoven: 02053652

Persoonsgegevens die wij verwerken

KAW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam12
• Telefoonnummer1
• E-mailadres1
• (Bedrijfs)adres (straatnaam, postcode, woonplaats)12
• Geslacht (voor aanhef)12
• Geboortedatum/leeftijd/leeftijdscategorie12
• Huurlasten1
• Inkomen1
• Werkervaring3
• Opleidingen3

1 door u zelf verstrekt
2 kunnen voor enquêtes worden verstrekt door een opdrachtgever, zoals een gemeente
3 uitsluitend van sollicitanten en van eigen medewerkers

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kaw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KAW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden (via het programma Mailchimp) van onze nieuwsbrief en/of een whitepaper, en uitnodigen/organiseren van bijeenkomsten
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het uitvoeren van opdrachten op basis van contracten
• Het uitvoeren van enquêtes voor onderzoek , zoals woonwensenonderzoek, woningmarktonderzoek, woonlastenonderzoek, wijkvernieuwing, wijkvisie, dorpsvisie.
• Je te kunnen selecteren en uitnodigen voor een sollicitatie

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of het belang van selectie van nieuwe collega’s.
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten. De gegevens zijn noodzakelijk voor de levering, uitvoering en de (financiële) transacties.

Geautomatiseerde besluitvorming

KAW maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KAW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken. Onderzoeksdata is of wordt geanonimiseerd opgeslagen als statische informatie zonder dat hierin nog personen uit te identificeren zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

KAW verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Net als bijna iedere website maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies waarmee die ons inzicht bieden in hoe wij onze dienstverlening voor jou kunnen verbeteren. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

Daarnaast gebruiken wij ook marketing cookies, zodat je alleen advertenties ziet die toegesneden zijn op en relevant zijn voor jou. Dit kan betekenen dat wij je advertenties tonen met de voor jou meest relevante vervolgstap. Deze cookies kan je uitzetten via onze cookie melding. Je kunt je ook afmelden voor cookies via je internetbrowser of informatie die eerder is opgeslagen via je internetbrowser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KAW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@kaw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

KAW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KAW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de mail.