BETER OPGROEIEN IN LEEUWARDEN OOST

Met het Programma Leeuwarden Oost wil de gemeente Leeuwarden samen met 50 partners meer toekomstperspectief bieden aan de volgende generatie bewoners van het meest kleurrijke gebied van de stad. Hoe coördineer je een integraal plan met veel betrokken partijen en een looptijd van 20 jaar?

Van ambitie naar programmaplan

Leeuwarden Oost bestaat uit vijf wijken met ieder een eigen identiteit. Het gaat om de wijken Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen en Cammingaburen. De meeste bewoners voelen zich hier thuis en wonen er soms al generaties lang. Wat ze waarderen aan hun wijk is de saamhorigheid en gezelligheid, het groen in de buurt en de straatkunst. Maar er zijn ook problemen, zoals armoede en achterstanden, die niet onopgemerkt blijven bij de bewoners. 

In 2021 is het ambitiedocument ‘Programma Leeuwarden Oost: Een nieuwe generatie met meer toekomstperspectief’ gepresenteerd. Met als doel samen met bewoners en alle betrokken partijen te werken aan positieve verandering in de wijk. Aan de hand van vier pijlers: leren, werken, gezondheid en wonen werkt Leeuwarden aan goede kwaliteit van leven, een fijne leefomgeving en opgroeien zonder armoede.

Coördinatie van pijler wonen

Met het maken van een programmaplan wordt er in Leeuwarden Oost gewerkt aan het versterken en verbeteren van de woon-en leefomgeving. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van woningen van kwetsbare particuliere woningeigenaren (vanuit het Volkshuisvestingsfonds is een bijdrage van 20,5 miljoen toegekend voor de verduurzaming van 1610 woningen en het klimaatadaptief maken van de openbare ruimte), innovatieve circulaire oplossingen voor overlastvraagstukken rondom afval, multidisciplinaire wijkteam die preventief gaan opereren in wijken. Plus een ontwikkelkader met een omvang van 5 wijken waarbij de onderlinge samenhang, voorzieningen, verbindingen en grote opgaven als klimaatadaptatie centraal staan. Dit samen met nog vele andere interventies moet ervoor zorgen dat Leeuwarden Oost de wijk is en blijft waar mensen bewust voor kiezen om te wonen!

Leeuwarden Oost Advies Leonie Wendker KAW'

Partners langdurig bijeen houden

De looptijd van het programma heeft een uitzonderlijk lange termijn van 20 jaar. Nieuwe inzichten laten zien dat het lang investeren essentieel is om verandering in gang te zetten. Het samenbrengen én langdurig bijeen houden van alle partners die zich inzetten voor Leeuwarden Oost vraagt om goede coördinatie. We zorgen voor de afstemming tussen de betrokken partners en verbinden hen met elkaar. Door de partners op een actieve manier te betrekken, gezamenlijke activiteiten binnen de programmalijn te coördineren en te inspireren zorgen we voor interventies die bijdragen aan systeemdoorbraken en innovaties binnen het plan. Op de korte termijn, maar ook met aandacht voor de langere termijn. Ook werken we mee aan de financiering van de projecten en zorgen we voor monitoring en evaluatie. Samen met de partners creëren we draagvlak en wordt de input uit de wijken en de wijkvisies vertaald naar concrete plannen en samenwerkingen.

We moeten langjarig en structureel aandacht geven en investeren in de meest kwetsbare wijken om voor de toekomstige generatie het verschil te maken.

Veilig en fijn wonen

Naast coördinator voor de pijler wonen, werken we ook aan veiligheid en leefbaarheid. Een grote opgave daarbinnen is de aanvraag van een subsidiebijdrage uit het programma ‘Preventie met gezag’. Insteek van dit programma is het voorkomen dat jongeren nu en in de toekomst kiezen voor een ‘carrière’ in de (drugs)criminaliteit. Door het bieden van toekomstperspectief wordt overlast in buurten en straten verminderd en de kans op onderwijs en werk groter. 

Een gelijkwaardige coalitie

De gemeente Leeuwarden is initiatiefnemer van het programmabureau Leeuwarden Oost. Inmiddels zijn er meer dan 50 partners die de ambities en het belang van het programma onderstrepen en steunen, maar het gaat verder dan dat. Alle partijen samen vormen een coalitie waar de gemeente onderdeel van is. Zo kunnen de verschillende coalitiepartners allemaal eigenaarschap ervaren over een deel van de opgave. De bewoners van de wijken, die hier vaak al lang wonen, hebben een prominente rol. De inbreng van de bewoners proberen we te koppelen aan plannen en acties. Zo zien de bewoners dat we de input die zij leveren serieus nemen. Geen wijk is hetzelfde en daarom wordt voor elke wijk apart een wijkvisie gemaakt. Door actie- en doelgericht aan het werk te gaan laten we zien dat we voor hen aan de slag gaan. Op een gezamenlijke website is te zien hoe er samen gewerkt wordt aan perspectief.

Deel project

Projectcoördinatie Leeuwarden Oost

Opdrachtgever Gemeente Leeuwarden
Locatie Leeuwarden Oost: Bilgaard, Heegterp Schieringen, Vrijheidswijk, Oud-Oost en Cammingaburen
Programma Coördinatie van de pijler wonen binnen het Programma Leeuwarden Oost
Fotograaf Ton Groot Haar