INBREIDINGSLOCATIES ALS MOTOR VOOR DORPSHERSTEL

IJsselmuiden wordt nooit meer een klein dorp en dat hoeft ook niet. Met deze stedenbouwkundige visie laten we zien hoe je de dorpse schaal terug kan brengen, mét de benodigde woningbouw en teruggrijpt naar de historische kwaliteit.

Geleidelijke groei

Door een geleidelijke groei van het dorp, die gepaard ging met grote veranderingen, is het dorp het dorp niet meer. Door de komst van grote gebouwen en zwaardere weginfrastructuur, is de dorpse schaal veel minder herkenbaar geworden. De samenhang is in de loop der tijd verloren gegaan en kan sterk worden verbeterd. Samen met de gemeente Kampen, Beter Wonen en Loostad werken we aan deze dorpsvernieuwing. Met deze dorpsvernieuwing krijgt het dorp een impuls, zowel op het gebied van de benodigde woningbouw, als in samenhang van de openbare ruimte.

Versnipperd dorp

Het dorp is geleidelijk versnipperd en onsamenhangend geworden door steeds nieuwe, steeds grotere gebouwen op verschillende plekken in het bestaande dorp te bouwen. Het beeld van bebouwing en openbare ruimte raakt daardoor steeds verder verrommeld. Kleine dorpsscholen verdwijnen en grote woonzorgcomplexen zijn in het kleinschalige dorp beeldbepalender geworden dan het oude dijklint en de vele kerken. Dit vraagt om een visie op de samenhang tussen deelgebieden en structuren. Het was een opgave waarin we opzoek gingen naar een verbindende schaal tussen de oude dorpslinten met herkenbare bebouwing en in de nog aanwezige groenstructuur. Met de visie bieden we een kader voor de ontwikkeling van vastgoed en voorstellen voor de verbetering van de openbare ruimte.

ijsselmuiden kaw stedenbouw visie wout smits
Opgave: verbinden historische dorpse herkenningspunten met stedelijke schaal van de recente nieuwbouw

De uitdaging

De stedenbouwkundige uitdaging is om binnen de deelgebieden op zoek te gaan naar een nieuwe invulling die grotere (stedelijke) en kleinere (dorpse) schaal met elkaar verbindt. De juiste programmatische en ruimtelijke invulling van én de relatie tussen bepaalde locaties in het hart zijn beeldbepalend voor het toekomstige IJsselmuiden. Een aantal dicht bij elkaar gelegen locaties bieden kansen voor een toekomstbestendig dorp. Deze locaties liggen in het hart van de naoorlogse uitbreidingen.

ijsselmuiden kaw stedenbouw visie wout smits
Visiekaart dorpsherstel IJsselmuiden

Ontwikkellocaties

Door meerdere locaties mee te nemen in één visie werken we zowel aan samenhang in de ruimtelijke kwaliteit als de klimaatbestendigheid. Doordat we meerdere ontwikkellocaties met elkaar in verband brengen is de oost-west gelegen groenstructuur die de locaties aan elkaar verbindt drager van het plan en dé uitgelezen plek om de opgaven als hittestress, wateropgave goed in te passen. Een voorbeeldverkaveling geeft een goed beeld van een mogelijke toekomstige invulling.

kaw architectuur stedenbouw ijsselmuiden visie wout smits

Dit doen we door op 3 veranderingen in te zetten:

  • Voortbouwen op bestaande historische kwaliteiten: Een aantal straten en de dorpsstructuur zijn zeer herkenbaar. Op sommige plekken is deze in de loop der tijd verzwakt door bijvoorbeeld nieuwe bebouwing of kap van bomen. De nieuwe invullingen bouwen voort op de nog aanwezige kwaliteiten en herstellen de structuur waar mogelijk.
  • Versterken en betekenis geven aan lange lijnen: De noord-zuidverbindingen maken we belangrijker door aandacht te besteden aan de oriëntatie van bebouwing en inrichting van de openbare ruimte. Zo verbinden we de vroeg naoorlogse woonbuurten beter met de historische structuren van de zandruggen. Ook het versterken van de twee lange lijnen in oost-westelijke richting verbindt het hart van het oude dorp beter met de naoorlogse uitbreidingen.
  • Verbinden door nieuwe dorpse invullingen te verweven met het bestaande: Met openbare verbindingen gericht op het verbinden van de oude delen met de nieuwe uitbreidingen aan de randen van het dorp versterken we de samenhang tussen oud en nieuw.
ijsselmuiden kaw stedenbouw visie wout smits ijsselmuiden kaw stedenbouw visie wout smits

Toekomstvisie voor IJsselmuiden

We maakten een toekomstvisie voor meerdere centraal gelegen locaties in het dorp als leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. De kwaliteit is geborgd in stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierbij maakten wij door een uitgebreide programmatische studie financiële toetsing mogelijk. De verbetering krijgt nu al vorm door de start van de bouw van twee nieuwe woonblokken voor Beter Wonen in het westelijk deelplan. Zo wordt hier gebouwd aan een toekomstbestendig dorp met oog voor de kwaliteiten uit het verleden.

Deel project

Stedenbouwkundige visie IJsselmuiden

Opdrachtgever Gemeente Kampen Beter Wonen, Loostad
Programma Een stedenbouwkundig plan en dorpsvernieuwing voor IJsselmuiden
Jaar van oplevering 2019