Oude wijk toekomstbestendig met meer betaalbare woonruimte

De buurt "MUWI1" in de Vlaardinger Ambacht wordt integraal vernieuwd. Met 700 huishoudens werken we aan een plan voor huidige én nieuwe bewoners. Het is een concreet voorbeeld van hoe je vanuit onze visie Ruimte Zat verdichting succesvol inzet voor meer betaalbare woonruimte, een klimaatbestendige en natuurinclusieve leefomgeving, duurzame mobiliteit en het stimuleren van lokale economie.

Typische naoorlogse woonbuurt

De openbare ruimte van MUWI1 was oorspronkelijk open en groen bedacht. Van dit ideaal is nog weinig over en de leefbaarheid van de woonruimte staat onder druk. Waar vroeger kinderen speelden op de brede stoepen, vind je nu geparkeerde auto’s. De oorspronkelijk kleine, open achtertuinen zijn vergroot en afgebakend met hoge schuttingen. Meer dan 700 woningen van Waterweg Wonen zijn inmiddels energetisch en woontechnisch verouderd. Hoe verenig je de behoefte aan structurele vernieuwing met behoud van bestaande waarde?

Koppelkansen met Ruimte Zat in de Stad

MUWI1 is een van de eerste buurten waarop wij de Stadsscan concreet hebben uitgevoerd. Onze aanpak voor een meer leefbare, veilige en sociale wijk bestaat uit een combinatie van renovatie én nieuwbouw. Met het onderzoek Ruimte Zat als achtergrond ontstaan er veel koppelkansen zoals:

• Het vasthouden van water in de openbare ruimte bij hevige regenval;
• Een natuurinclusief groenplan met behoud van bomen en schaduwrijke plekken;
• De overstap op duurzame energie;
• Een beter verkeersregime en nieuwe mobiliteitsvormen voor betaalbare en duurzame bereikbaarheid;
• Betere leefbaarheid en sociale veiligheid;
• Het stimuleren van lokale economie en draagvlak voor de bestaande winkels en voorzieningen;
• Behoud en renovatie van het overgrote deel van de bestaande woningen, aangevuld met chirurgische nieuwbouw;
• Volledig behoud van het aantal sociale huurwoningen en het uitbreiden van het aanbod met nieuwe segmenten.

KAW architectuur muwi Vlaardingen foto's archief verdichtingsstrategie

Co-creatie met bewoners

De huidige bewoners zitten met Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen aan de ontwerptafel voor het vernieuwingsplan. Hiervoor is een participatieproces opgezet met 700 huishoudens. Met hulp van Bureau Brick zijn gedurende een half jaar 15 buurtbijeenkomsten gehouden, intensieve gesprekken gevoerd en is er veel informatie opgehaald. Zo werkten aan wederzijds respect en vertrouwen. In de laatste maanden van 2022 is in drie co-creatie sessies een eerste ruimtelijk raamwerk ontworpen. Onderstaand filmpje geeft een impressie van deze waardevolle sessies.

Het vervolg

We werken nu toe naar een definitief plan in 2023, dat in samenspraak met de buurt verder wordt uitgewerkt. Het College van Rijksadviseurs is betrokken om biobased en natuurinclusief bouwen maximaal te stimuleren. Daarnaast werkt BouwNext mee aan de ontwikkeling van een toekomstgericht duurzaamheidsconcept voor nieuwbouw en renovatie, zoals bij ons project aan de Gestelse buurt in Den Bosch. Voor duurzame mobiliteit ondersteunt het ministerie van I&W vanuit het onderzoek dat wij samen met Goudappel en Ecorys in 2022 hebben gepubliceerd. Wij zullen gedurende 2023 communiceren over de voortgang van deze bijzondere opgave.

KAW architectuur duurzame wijk muwi Vlaardingen impressie verdichtingsstrategie

Deel nieuws