STADSSCAN

Met de Stadsscan onderzoeken we een scala aan verdichtingsmogelijkheden in bestaande stadswijken. Door nauwkeurig in te zoomen krijg je inzicht in waar nog ruimte is om woningen toe te voegen op een duurzame manier en tegelijkertijd te werken aan wijkvernieuwing. Uit ons onderzoek is gebleken dat woningcorporaties wel tot 25% meer woningen kunnen realiseren binnen het eigen bezit. Er is ruimte zat in de stad!

Mismatch vraag en aanbod

Door het doen van onderzoek bepalen wij de werkelijke capaciteit binnen jouw bezit of stad. Dit doen we in vier categorieën: de aanpak van bestaande woningen, chirurgische ingrepen, herstructurering en beter gebruik van wijkranden. We zoomen in op de woning en kijken of we kunnen splitsen, opkoppen of optoppen. Per categorie laten wij meerdere voorbeelden van het ontwerponderzoek zien en onderbouwen dit met data voor het kwantitatieve effect op de hele woningvoorraad. Daarnaast kijken we welke meerwaarde en effecten we samen kunnen bereiken. Daarmee wordt de toevoeging van woningen meer dan alleen een ruimtelijke opgave. Je hebt hiermee ook de sleutel in handen voor sociale en economische wijkvernieuwing.

Corporatievastgoed

Uit ons onderzoek Ruimte Zat blijkt dat de meeste corporaties in een periode van 1 tot 10 jaar binnen het eigen bezit 25% meer woningen kunnen realiseren. Dat is een enorm voordeel ten opzichte van het realiseren van een project op nog nieuwe uitgegeven grond. Deze toevoegingen is goed voor de sociale huur, maar kan ook voor andere segmenten worden gebruikt. Het onderzoek is landelijk dekkend en algemeen van toepassing. De kennis voor dit onderzoek is opgebouwd door meer dan 40 jaar werken in en aan deze wijken.

Wij vinden het belangrijk dat iedere corporatie met haar eigendom van brede betekenis kan zijn voor de stadswijken. Ons drijft niet alleen het toevoegen van nieuwe woningen, maar juist de huidige woonvoorraad aanpassen voor de toekomst in de bestaande stedenbouwkundige structuur: wij willen (levensloopbestendige) passende woonproducten realiseren, de verblijfskwaliteit vergroten en inspelen op verduurzaming en klimaatverandering. De Stadsscan is een product die hierin de verschillende mogelijkheden laat zien en waar wij veel ervaring in hebben. De bouwstenen bepalen wij altijd samen en stemmen we zo goed mogelijk af op de toekomstige woningportefeuille.

kaw architect wijkvernieuwing 3.0 stadsscan wijken bouwen woningen buurten stadsscan

De Stadsscan: maximale verdichting in beeld

De Stadsscan bestaat uit verschillende elementen, die wij als volledige aanpak aanbieden voor gemeenten en woningbouwcorporaties die op zoek zijn naar betaalbaar wonen in de stad. Deze elementen kunnen wij ook los van elkaar als versterkend onderzoek voor reeds ingezette initiatieven uitvoeren. Eerst bepalen we de werkelijke behoefte. Vervolgens kunnen we een portefeuillestrategie opstellen. Tot slot doen we het onderzoek naar de verdichtingspotentie. Uiteindelijk kunnen we door het grote scala aan mogelijkheden een plan van aanpak aanbieden. 

We combineren ontwerpend onderzoek met analyses van big data. Door het combineren van verschillende kaarten kunnen we conclusies trekken die we kunnen koppelen aan de haalbaarheid voor de ruimtelijke invulling met woningen.

Verdichtingspotentie in beeld

Met deze inzichten kunnen wij een sluitend totaalbeeld opstellen voor de maximale, maar bereikbare capaciteit. Wij gebruiken dan een aantal buurten als steekproef en ter verificatie. Alternatief voeren wij compleet onderzoek uit naar het volledige bezit. Wij brengen de verdichtingspotentie op buurtniveau in beeld waarvoor wij ruimtelijk onderzoek uitvoeren. Dit levert een exact beeld van werkelijke aantallen, typologieën en de zwaarte van de ingreep. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een variant waarin we een light-versie uitvoeren.

Als laatste stap maken we alle mogelijkheden behapbaar. Door twee interactieve werksessies komen gemeenschappelijke doelen en afwegingscriteria van verschillende partijen aan bod. De te kiezen strategie is grotendeels afhankelijk van de uitkomst van de Stadsscan en de positie van de gemeente.

 Onderstaande projecten geven een beeld van het soort initiatieven die we hiermee in de wijken kunnen aanjagen:

Meer weten of vragen?

Neem contact op met Mathieu Kastelijn.

Contactgegevens