Stadsscan

Met de Stadsscan sporen we ruimte in bestaande stadswijken op. Door verder in te zoomen op geclusterd corporatiebezit laten we corporaties zien hoe zij binnen eigen bezit woningen kunnen toevoegen en tegelijkertijd werken aan wijkvernieuwing.

kaw architect wijkvernieuwing 3.0 stadsscan wijken bouwen woningen buurten stadsscan

Mismatch vraag en aanbod

Ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens bestaat uit twee ouders met kinderen. Terwijl meer dan twee derde van alle woningen een eengezinswoning is. De vraag wordt niet goed bedient en doorstroming komt niet op gang. Met de Stadsscan brengen wij de mismatch exact lokaal in beeld. Wij bepalen de werkelijke capaciteit door onderzoek te doen in vier categorieën:

A. de aanpak van bestaande woningen;
B. chirurgische ingrepen;
C. herstructurering;
D. beter gebruik van wijkranden.

Per categorie laten wij een voorbeeld van het ontwerponderzoek zien en onderbouwen dit met data voor het kwantitatieve effect op de hele woningvoorraad. Daarnaast kijken we welke meerwaarde en effecten we samen kunnen bereiken. Daarmee wordt de toevoeging van woningen meer dan alleen een ruimtelijke opgave. Je hebt hiermee ook de sleutel in handen voor sociale en economische wijkvernieuwing.

kaw architect wijkvernieuwing 3.0 stadsscan wijken bouwen woningen buurten

Meer en beter wonen

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste corporaties in een periode van 1 tot 10 jaar binnen het eigen bezit 25% meer woningen kunnen realiseren. Een enorm voordeel ten opzichte het wachten op nieuw uit te geven grond. Deze toevoegingen is goed voor de sociale huur, maar kan ook voor andere segmenten worden gebruikt.

Hiermee kan iedere corporatie met haar eigendom van brede betekenis zijn voor de stadswijken. Ons drijft niet alleen het toevoegen van nieuwe woningen. We willen juist beter passende woonproducten realiseren, werk maken van leefbaarheid in wijken en inspelen op verduurzaming en klimaatverandering.

"Uit onderzoek blijkt dat corporaties binnen het eigen bezit minimaal 25% meer woningen kunnen realiseren."

Reimar von Meding

directeur en architect KAW

De Stadsscan:
maximale verdichting in beeld

De Stadsscan bestaat uit vijf elementen, die wij als volledige aanpak aanbieden voor gemeenten en woningbouwcorporaties die op zoek zijn naar betaalbaar wonen in de stad. Deze elementen kunnen wij ook los van elkaar als versterkend onderzoek voor reeds ingezette initiatieven uitvoeren.

De vijf elementen:

  • bepalen van de werkelijke behoefte
  • opstellen van een portefeuillestrategie
  • onderzoek verdichtingspotentie
  • ondersteunen bij het maken van een afwegingskader
  • strategie en uitvoering

We combineren ontwerpend onderzoek met analyses van big data. Hiervoor onderzoeken wij voor de verschillende onderwerpen specifieke, representatieve locaties en toetsen deze op haalbaarheid voor de ruimtelijke invulling met woningen.

Met deze inzichten kunnen wij een sluitend totaalbeeld opstellen voor de maximale, maar bereikbare capaciteit. Afhankelijk van de wens kunnen wij een light-versie uitvoeren. Wij gebruiken dan een aantal buurten als steekproef en ter verificatie. Alternatief voeren wij compleet onderzoek uit naar het volledige bezit.

Wij brengen de verdichtingspotentie op buurtniveau in beeld. Hiervoor voeren wij ruimtelijk onderzoek uit. Dit levert een exact beeld van werkelijke aantallen, typologieën en de zwaarte van de ingreep. Door twee interactieve werksessies komen gemeenschappelijke doelen en afwegingscriteria van verschillende partijen aan bod. De te kiezen strategie is grotendeels afhankelijk van de uitkomst van de Stadsscan en de positie van de gemeente.

Zo uit zich dat in projecten

De Stadsscan is een nieuw product, gebaseerd op ervaring uit meer dan 40 jaar werken aan wijkvernieuwing. Onderstaande projecten geven een beeld van het soort initiatieven die we hiermee in de wijken kunnen aanjagen:

Wij deden uitgebreid onderzoek naar de capaciteit van bestaande wijken. Alleen al woningbouwcorporaties kunnen met de juiste strategie de komende 10 jaar 60.000 woningen jaarlijks toevoegen binnen het eigen bezit.

Meer over Ruimte Zat