OPENBARE RUIMTE ONDER DE LOEP

Ontwikkeling van een stedenbouwkundige visie voor 2 wijken in de gemeente Gemert-Bakel, in nauw overleg met bewoners, gemeente en corporatie. Belangrijkste kenmerken: hogere woningdifferentiatie voor verschillende doelgroepen, verbeteren van de stedenbouwkundige structuur en aandacht voor de wensen van bewoners.

Stedenbouwkundige uitdaging

De naoorlogse wijken Berglaren en Molenakker stralen een zekere architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit uit. Toch is al te zien dat de wijken er zonder aanpassingen over een paar jaar slecht aan toe zullen zijn. Bijvoorbeeld aan de kleine plattegronden van de woningen, die slechts voor een beperkte doelgroep geschikt zijn. Ook laat de dubbele ontsluiting van de woningen met de brede achterpaden te wensen over.

Om onveilige situaties te voorkomen en een betere woonomgeving te maken, is KAW gevraagd de openbare ruimte onder de loep te nemen. De opdrachtgevers Woningstichting ‘Goed Wonen’ en de Gemeente Gemert-Bakel zitten bij dit project met vertegenwoordiging van bewoners als gelijkwaardige partners aan tafel om tot een aanpak voor de 2 wijken te komen.

Samenhang in het dorp

KAW is gevraagd om een visie te ontwikkelen, waarin de twee wijken in samenhang met de ontwikkeling van het hele dorp worden beschouwd. Op de gewenste differentiatie van de woningvoorraad en de toegenomen vraag naar seniorenhuisvesting moeten antwoorden komen die passen bij het karakter van het dorp.

Stedenbouwkundige visie

In samenwerking met de bewoners en opdrachtgevers is een ruimtelijke ‘kapstok’ ontwikkeld. Deze bestaat uit een groene laan die van noord naar zuid tussen twee recreatie- zones door de wijken loopt. De laan is een toevoeging op het langzaam verkeersnet en een mooi element in de wijken. Voor de inrichting van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van voor Gemert karakteristieke materialen.

Inpassing nieuw programma

Om met de nieuwe bebouwing aan te sluiten bij het karakter van het dorp voorziet het ontwerp in een ‘blokkendoos’ met een aantal volumes, die in maat en schaal passen bij de huidige bebouwing van Gemert. De verschillende types – tweekappers, rijwoningen en appartementen – komen op verschillende plaatsen in de wijken terug.

Daarmee ontstaat geen concentratie van dezelfde soort architectuur en kan nieuwbouw samen met de bestaande bebouwing een geheel gaan vormen. Door nieuwbouw op strategische plaatsen ontstaan nieuwe openbare ruimtes die zorgen voor een woonomgeving met hoge kwaliteit.

Deel project

Programma Berglaren en Molenakker inrichting openbare ruimte
Jaar van oplevering 2009
Projectteam Reimar von Meding Wout Smits Anke Ciszkowski