DRIE WIJKEN, ÉÉN TOEKOMSTVISIE

Voor de gemeente Arnhem maakten we een gezamenlijk toekomstperspectief voor drie wijken die niet aan elkaar grenzen, maar wel verbonden zijn. Verpakt in een sprekend narratief, dat andere partijen uitnodigt om in gesprek te gaan.

Vooruit kijken

De Arnhemse wijken Elderveld, Kronenburg en Vredenburg hebben de afgelopen jaren geen ‘bijzondere’ aandacht gekregen. In die zin dat zij niet op de lijst met aangewezen probleemwijken of aandachtsgebieden stonden. Maar als je iets verder kijkt zijn er wel degelijk urgente opgaven te vinden in de wijken: op het gebied van verduurzaming, leefbaarheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een samenhangend toekomstperspectief moet er voor zorgen dat het over 20 jaar nog steeds fijn wonen is in Arnhem Zuid. Eén verhaal dat richting geeft aan de aanpak van vele verschillende opgaven die er liggen en perspectief biedt voor de toekomst.

Elkaars expertise versterken

In de samenwerking met Circular Landscapes en Open Kaart brengen we onze gezamenlijke expertise op stedenbouw, wonen en landschap samen. Wat we delen is een grote affiniteit met het sociale domein en co-creatie. Verschillende schaalniveaus en opgaven verbinden we met elkaar. Met verschillende stakeholders, zoals bewoners, wijkraden, corporaties, gemeenten, thuiszorg en mensen vanuit sociaal domein, hebben we samen gewerkt aan een verhaal dat laat zien welke ontmoetingsplekken en ruimtelijke kwaliteiten zichtbaar worden bij een integrale en inclusieve aanpak. Met deze plekken als sociale ankerpunten is er gekeken naar waar de impact van investeringen het grootst zal zijn.

We geven noodzakelijke ruimtelijke veranderingen op zo’n manier vorm dat het de bestaande wijken versterkt.

arnhem zuid toekomstvisie kaw

Groen en de openbare ruimte als toetssteen

De komende jaren zijn grote investeringen nodig om woningen van het gas af te halen. Ook moet de diversiteit aan woningtypen vergroot worden om de interne doorstroming te stimuleren. De belangrijkste opgave is de vernieuwing en verduurzaming van de verouderde woningvoorraad. Maar deze investeringen kunnen niet los gezien worden van investeringen in het groen en de openbare ruimte. In de toekomstvisie hebben we terug gegrepen op historische onderlagen en het terugbrengen van verloren gegaan ruimtelijke structuren groen. Zo zijn we tot 3 stromingen gekomen. De dijkzone, De Boulevard en de Ankerpuntenroute. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen met een echt integrale en inclusieve aanpak succesvol kan zijn, en dat de kwaliteit van de openbare ruimte de toetssteen is van dit succes. Het is dus niet een kwestie van óf bouwen, óf groen, maar van én, én.

arnhem zuid toekomstvisie kaw

De visie als inspiratiebron

De toekomstvisie vormt de opmaat naar een proces dat vooral samen met bewoners, gebruikers en alle professionals die werkzaam zijn in het gebied aangegaan moet worden. We hebben ontleed op welke plekken de meeste impact gemaakt kan worden en laten zien welke kwaliteiten er kunnen ontstaan wanneer je de verschillende opgaven met elkaar integreert. We illustreren onze voorstellen met schetsen, principeschema’s, sfeerimpressies en een overkoepelende plankaart. We wakkeren een verlangen aan bij de betrokken partijen om samen te werken. De komende jaren kan de visie gebruikt worden ter inspiratie en als schatkaart voor het opzetten van projecten waar integraal wordt gekeken naar de opgaven die er liggen.

Wil je het volledige rapport lezen?

Download het rapport

Deel project

Toekomstvisie Arnhem Zuid

Opdrachtgever Gemeente Arnhem Atelier Rijksbouwmeester
Programma Ontwikkelen van een toekomstvisie voor drie wijken van Arnhem Zuid
Jaar van oplevering 2021
Projectteam Stijn Heesbeen Vera van Wijk Pieter Veen, Circular Landscapes
Jurrian Arnold, Open Kaart
Pieter Graaff, Open Kaart