INZICHT IN WONINGMARKT

De gemeente Steenwijkerland moet de komende 10 jaar ongeveer 1750 woningen bouwen om in de woonvraag te voorzien én een deel van de bestaande woningvoorraad verbeteren. Ons woningmarktonderzoek helpt de gemeente invulling te geven aan deze opgave met oog voor lokale bijzonderheden in elke kern.

De juiste woning op de juiste plaats

Het aantal huishoudens in Steenwijkerland groeit. Van binnenuit door lokale vraag van starters en meer kleine huishoudens. Maar ook door vraag van buitenaf, steeds vaker ook uit de Randstad. De verwachting is dat Steenwijkerland de komende 10 jaar ongeveer 1750 woningen moet bouwen om in de woonvraag te voorzien. Ons woningmarktonderzoek laat o.a. zien waar deze extra woningen moeten komen.

Met het oog op de positie van kernen onderling geven we per kern aan hoeveel woningen er nodig zijn in de gemeente. Daarbij laten we zien voor wie de woningen zijn, wat voor type woning en in welke prijsklasse. Sommige kernen hebben veel voorzieningen of zijn goed bereikbaar, de vraag is daar groter. In andere kernen wonen veel jongeren, waardoor dáár vooral meer starterswoningen nodig zijn. De resultaten van alle kernen samen leidden tot een bouwprogramma per kern voor de komende 10 jaar.

We hebben ook gekeken naar de kwaliteit van bestaande woningen. Het inzichtelijk maken waar onzuinige woningen staan bood aanknopingspunten voor prestatieafspraken met corporaties over het verduurzamen van woningen.

KAW architect woningmarktonderzoek steenwijkerland

Inschatting van de marktpositie van kernen, als basis voor een programma per kern.

Cijfers en marktkennis combineren

Door in gesprek te gaan met mensen die de woningmarkt in Steenwijkerland goed kennen, zijn de lokale verschillen beter te duiden. We spraken met makelaars, ontwikkelaars, huurdersverenigingen, zorgpartijen en vertegenwoordigers van wijken en kernen. De combinatie van cijfers en marktkennis zorgt voor een compleet en realistisch beeld. Met een informatiebijeenkomst verderop in het proces zijn alle belanghebbenden bijgepraat over de uitkomsten van het woningmarktonderzoek. Dat droeg eraan bij dat het onderzoek door alle partijen gedragen werd. De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels vertaald naar de Woonagenda Steenwijkerland 2022-2026. De opdrachtgever is tevreden. ”Het resultaat is niet alleen een uitgebreid onderzoeksrapport over de Steenwijkerlandse woningmarkt, maar we hebben ook concrete adviezen gekregen over wat er nodig is om aan de huidige lokale woningvraag tegemoet te komen.”

In een kernenatlas zijn de belangrijkste data per kern overzichtelijk weergegeven. Ik kijk terug op een prettige samenwerking met KAW waarin steeds de deadlines werden gehaald.

Jenny Botter

Beleidsmedewerker wonen Gemeente Steenwijkerland

Een goede basis

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de gemeente snel op zoek moet naar extra nieuwbouwlocaties. Dat vraagt om goed doordachte keuzes. We maakten een ‘afwegingskader’ voor plantoetsing. Dit heeft als doel dat de gemeente zo veel mogelijk ruimte kan geven aan plannen met een duidelijke meerwaarde op ruimtelijk of volkshuisvestelijk gebied. Tegelijk wordt er bij plannen met minder toegevoegde waarde gestimuleerd om de plannen beter te maken.

Het woningmarktonderzoek is door de gemeente vertaald naar een nieuwe Woonagenda. Daarin zijn ook afspraken met (markt)partijen gemaakt over hoe de plannen op papier omgezet worden in zichtbare acties en dus woningbouw in Steenwijkerland. Onze belangrijkste zes adviezen hebben we in het onderzoek onderstreept als input voor gemeente waar ze bij het opstellen van de Woonagenda extra de aandacht op moesten richten.

KAW architect woningmarktonderzoek steenwijkerland

Een van de adviezen: stel kwaliteitseisen aan de huurvoorraad en moedig verduurzaming van koopwoningen aan. De kaart laat zien waar de slechtste huurvoorraad staat.

Resultaten op een rijtje

De wens van de gemeente was om het woningmarktonderzoek op een simpele manier te kunnen gebruiken bij gesprekken met de kernen, bijvoorbeeld over plannen voor nieuwbouw. Met een ‘kernenatlas’ hebben we de uitkomsten van het onderzoek per thema op een rijtje gezet. Zo maken we de uitkomsten zo toepasbaar mogelijk. Zodat we nu en in de toekomst ook echt bijdragen aan betere wijken, buurten en dorpen in de gemeente Steenwijkerland.

Download het volledige rapport

Deel project

Woningmarktonderzoek Steenwijkerland

Opdrachtgever Gemeente Steenwijkerland Wetland Wonen en Woonconcept
Partners Omnia Wonen
Programma Rapport woningmarktonderzoek en separate kernatlas
Jaar van oplevering 2021