EEN PERSPECTIEF VOOR ELK DORP

De gemeenten in Noordoost-Fryslân geloven erin dat je inwoners maximaal aan de regio kunt binden met kwalitatief goede woningen en ruimte voor vernieuwing, óók in de kleine dorpen. Met een woningmarktanalyse keken we naar de kwaliteit van bestaande voorraad én waar het waardevol is om bij te bouwen.

Onderzoek als afwegingskader voor woningbouw

Naar verwachting groeit het aantal huishoudens in de regio Noordoost-Fryslân tot 2030 nog met zo’n 500. De gemeenten willen dat laatste beetje groei zo slim mogelijk inzetten, daar waar vraag is, maar óók daar waar dat ruimtelijk iets toevoegt. Dat vraagt om verstandige keuzes.

Onze woningmarktanalyse helpt daarbij. Per dorp brachten we in beeld wat voor woningen er nog nodig zijn, hoeveel en voor wie. We keken ook naar de kwaliteit van de bestaande voorraad door middel van een analyse van het hele gebied. Die analyse biedt veel aanknopingspunten voor kleinschalige vernieuwing of ingrepen in duurzaamheid.

kaw architect groningen adviseur woningmarktanalyse 2020

De kaart links: gebiedsindeling naar dorpen en dorpenclusters. De bevolkingspiramide voor Noordoost-Fryslân geeft aan hoeveel mannen en vrouwen er in elke leeftijdsgroep zitten. Bron: CBS

Een positief verhaal richting de dorpen

De uitkomsten van de woningmarktanalyse vertaalden we naar een dorpenatlas met per dorp twee factsheets over de situatie nu, mogelijkheden voor toevoeging of vernieuwing, en een top 5 met acties voor de gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars. Daarbij zochten we steeds naar een positieve insteek voor elk dorp. Want wat is er mogelijk?

  • Er is nú nog vraag, maar het is tegelijkertijd verstandig om wel alvast na te denken over mogelijke overschotten in de toekomst. We willen voorkomen dat mensen wegtrekken, omdat hun dorp ‘op slot staat’. Met goede, betaalbare, duurzame woningen kun je als regio ook proberen huishoudens van buitenaf aan te trekken. Zo keer je de trend van de afgelopen jaren, toen meer mensen de regio verlieten dan terugkwamen. De gemeenten dragen deze dubbele boodschap uit richting de dorpen en dat leidt meteen tot een constructievere houding.
  • Ook in deze regio bestaat een grote duurzaamheidsopgave, zeker omdat er relatief veel oudere woningen staan. Door in gesprek te gaan en na te denken over hoe gemeentelijke instrumenten een stimulans kunnen zijn om huiseigenaren te laten investeren in duurzaamheid en woningverbetering, help je bewoners de eerste stappen te zetten. 
  • De regio vergrijst en dat betekent dat het aantal huishoudens met een zorgvraag stijgt. Tegelijk moeten ouderen steeds langer thuis wonen en dat heeft consequenties voor de woningvraag. In Noordoost-Fryslân zien we een steeds grotere behoefte aan ‘beschutte woonvormen’: woningen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, maar waarbij zorg op afroep beschikbaar is. Tot 2030 is er behoefte aan zo’n 300 beschutte wooneenheden, geconcentreerd in kernen met voldoende voorzieningen. Er moet bovendien breder worden gekeken dan alleen de woningvoorraad: voorzieningen in de buurt moeten veilig en toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators.

Meer resultaten lezen? 

Dorpenatlas      Rapport

kaw architect groningen adviseur woningmarktanalyse 2020

Woningkwaliteit op kaart

Cijfers aangevuld met lokale marktkennis

Ieder dorp is uniek. Dat haal je lang niet altijd uit cijfers. Daarom spraken we ook met mensen die de woningmarkt in Noordoost-Fryslân goed kennen: makelaars, corporaties, zorgaanbieders, huurdersvertegenwoordigers, maar ook bestuurders met wonen in hun portefeuille. Dat zorgde niet alleen voor preciezere uitspraken per dorp, maar het leidde ook tot een onderzoek dat door alle partijen gedragen wordt. De gemeenten kunnen dat nu gebruiken om te werken aan een sterkere regio!

Jaarlijkse woningmarktmonitor

Elk jaar updaten we de woningmarktmonitor voor Noordoost-Fryslân. Dat is een samenvatting per dorpencluster op alle thema’s die in het marktonderzoek zijn belicht: zoals demografie, woningvoorraad, marktpositie en woningkwaliteit. Zo kunnen de gemeenten continu een vinger aan de pols houden en bijsturen als dat nodig is.

Voorbeeld factsheet 

Deel project

Woningmarktanalyse Noordoost-Fryslân

Opdrachtgever Gemeente Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel
Locatie Noordoost-Fryslân
Jaar van oplevering 2020
Fotograaf Stijn Poelstra
Projectteam Emiel Heuff Thomas van Zeewijk Vink Daniël Depenbrock