Herijking van het woningmarktbeleid

Hoe zorg je er voor als regio zoveel mogelijk huishoudens aan je te binden? Wat voor vastgoedstrategie moet je hanteren? De regio Groningen-Assen haalde KAW erbij om een antwoord te krijgen op deze vragen.
KAW adviseur woningmarktonderzoek regio groningen assen huishoudens

Maximaal sturen op kwaliteit

De 12 gemeenten in de Regio Groningen-Assen werken samen aan een gezonde en goed functionerende regionale woningmarkt, met een grote variatie aan kwalitatief hoogwaardige woonmilieus. Aan KAW de opgave om onder andere de woonwensen in de regio te achterhalen, vraag en aanbod tegen elkaar af te wegen en onderzoeken wat de regio moet bieden om zoveel mogelijk huishoudens aan zich te binden. Weusthuis en Partners begeleidde het proces, waar KAW zich richtte op de inhoud van het onderzoek. Onderstaande vragen stonden centraal:

  • Hoe groot is de werkelijke woningvraag in de stad Groningen?
  • Hoe kun je de omvangrijke stedelijke woonwens maximaal invullen in de regio?
  • Hoe kun je als regio maximaal sturen op de kwaliteit van regionale woonmilieus i.p.v. op aantallen?
  • Hoe kun je sturen op de kwaliteit van de woningvoorraad?
  • Wat voor vastgoedstrategie kun je het beste ontwikkelen i.v.m. de dreigende krimp op termijn?

Onwaarschijnlijke prognose oplossen

Een eerder onderzoek in 2015 bracht in beeld hoe het aantal huishoudens zich in de regio ontwikkelt. Dit riep veel vragen op, namelijk wat willen deze huishoudens en waar willen ze zich dan vestigen. Ook kwam er uit dit onderzoek een onwaarschijnlijke prognose. Studentenhuizen waren meegenomen als normale huishoudens, hierdoor kwam de conclusie scheef te liggen. Een nieuw onderzoek door KAW en Weusthuis en Partners moest verduidelijking brengen in de daadwerkelijke woonvraag en hoe deze precies is samengesteld.

Centrumstedelijke druk

Het grootste deel van de regionale woonvraag richt zich op stedelijk wonen, vooral in de stad Groningen. Dat heeft effect op de regiogemeenten. Door de centrumstedelijke druk worden mensen verdreven naar de omliggende wijken.

KAW adviseur woningmarktonderzoek regio groningen assen huishoudens

Daarom is in de stuurgroep afgesproken dat gemeenten om de stad maximaal mee moeten profiteren van de stedelijke overdruk. Niet alleen door diverse woonmilieus aan te bieden, maar ook door gezamenlijk oplossingen te zoeken voor hoe om te gaan met plekken waar de kwaliteit van de woningen én de marktpositie slecht zijn.

Een mogelijke maatregel is het oprichten van een herstructureringsfonds. Daarin kan de stad voor elke woning een x-bedrag opzij leggen om vervolgens te investeren in gebieden binnen de regio waar huishoudenskrimp sneller zijn intrede doet. Daarmee helpt het succes van de stad om óók de regiogemeenten goede woonmilieus aan te kunnen blijven bieden. Dat kan bijvoorbeeld door, inspelende op de krimp, verdunnend te vernieuwen. Zo blijf je krimp voor en voorkom je leegstand en verpaupering.

Goede basis

Het woningmarktonderzoek uit 2015 vormde een goede basis voor onze verdiepingsslag. Met behulp van nieuwe gegevens over alle woningen in de regio voerden we een kwaliteitsscan uit. Daarbij beoordeelden we voor elke woning hoe goed de positie op de regionale woningmarkt is. Dat leverde heldere inzichten op over welke plekken het kwetsbaarst zijn en waar de regio als eerste zijn aandacht op moet richten.

Deel project

Woningmarktonderzoek Regio Groningen-Assen

Opdrachtgever Regio Groningen-Assen
Programma Herijking van een regio door middel van woningmarktonderzoek
Jaar van oplevering 2017
Projectteam Daniël Depenbrock Emiel Heuff Rob van Vliet
Laura Been