STEDELIJKE VERNIEUWING DOOR WOONVISIE

Met deze woonvisie voor de gemeente Assen laten we zien dat je van uitbreidingsplannen naar inbreiding kan gaan en zo de hele stad een grote impuls kan geven.

Van binnenuit beter

Assen is een volwassen stad met inmiddels haar eigen stedelijke vernieuwingsopgave. Deze woonvisie verlegt de focus van vooral uitbreiden naar vooral vernieuwen van versleten plekken. Zo werkt Assen aan duurzaamheid en toekomstbestendig wonen. Dit is misschien niet de meest eenvoudige route, maar wel een met grote potentie.

Bloemkoolboost

Assen groeide sterk in de jaren ’70 en ’80. Deze ‘bloemkoolwijken’ raken op leeftijd. Wanneer het lukt om de bestaande, vergrijzende bewoners te verleiden tot een stap, komen er ruime, betaalbare woningen vrij die met nieuwbouw niet te realiseren zijn. De gemeente zet met de woonvisie in op een ‘boost’ voor deze wijken. Zo worden vrijkomende koopwoningen verduurzaamd, steekt de gemeente energie in de openbare ruimte, corporaties blijven investeren in kwaliteit en niet onbelangrijk: gemeenten en corporaties maken kenbaar hoeveel wonen je voor je geld krijgt als je voor zo’n wijk kiest.

Restruimte gebruiken, groen verbeteren

Assen staat voor meerdere uitdagingen. Bestaande woonwijken raken op leeftijd. De bestaande bewoners krijgen andere behoeften, terwijl de woningen juist geschikt zijn voor jonge gezinnen die betaalbare ruimte zoeken. In en rond het centrum is nu al leegstand in oude winkelstraten en kantoorpanden en er komt nog veel lege ruimte bij in de komende tien jaar. Assen is weliswaar een stad in het groen, tegen de natuur aan, met een groot eigen stadsbos, maar er zijn ook tal van ‘stenige’ plekken en restruimtes waar de kwaliteit en verbinding van groen beter kan. Het samenhangend aangrijpen van deze uitdagingen biedt Assen unieke kansen.

KAW architect wijkvernieuwing assen woonvisie

Ontspannen stedelijkheid

Bij binnenstedelijke vernieuwing en woningbouw denken mensen soms al gauw aan hoge dichtheid en stevige hoogbouw. Voor een stad als Assen is dat op veel plekken niet de oplossing. De kracht van Assen is van oudsher een ontspannen manier van stedelijk wonen. Op sommige plekken is verdichting wel passend en nuttig, zoals dichtbij wijkvoorzieningen of bij het station.

Maar in veel wijken is een ander recept passender. Je kan denken aan het vervangen van versleten portieketages naar grondgebonden en levensloopbestendig wonen. Dat sluit aan bij de vraag van vitale senioren en is een ontbrekende schakel in Assen. Met woningbouw komen geldstromen los om ook te investeren in de kwaliteit van het groen, zodat het groen ook echt toegankelijk en te gebruiken wordt voor bewoners.

Van uitbreiden naar inbreiden: een beweging, geen omslag

Een spannend onderwerp is het thema uitbreiden. Binnenstedelijke vernieuwing lukt beter als je laat merken dat je daar voor gaat. Een meerderheid van de Assense politiek wil echter graag inzetten op binnenstedelijk vernieuwen én volop uitbreiden.

Wonen in de bestaande stad zal een vlucht nemen, niet alleen omdat het nodig is, maar vooral omdat mensen dat steeds meer waarderen. Zo blijkt uit het Assense woningmarktonderzoek. Bovendien: uitbreiden lijkt gemakkelijk en lucratief, maar is steeds lastiger (denk aan stikstof) en duurder (denk aan infrastructuur en natuurcompensatie).

Assen heeft een succes te pakken met cofinanciering voor Assen Centraal. De grootste uitdaging is waarschijnlijk voldoende vakmensen vinden om deze kansen te verzilveren, omdat in heel Nederland een tekort aan wijkmakers is.

Nieuwe koers met woonvisie

Met deze woonvisie laten we een andere koers zien dan de typische uitbreiding op het platteland. Met alleen goede projectleiders kom je niet tot actie. Want waar ga je iets doen in de stad? Hoe maak je uiteindelijk ergens een concreet plan voor? Assen moet met ervaren mensen plekken tot ontwikkeling brengen. Om dit te bereiken moeten ze hard aan de slag. Wat gaan ze specifiek doen:

  • Planversnellers aanstellen;
  • Onze Stadsscan toepassen, waarbij we gaan kijken naar (toekomstige) lege plekken;
  • Plan maken voor welke lege plek welke invulling krijgt;
  • Woonplekken voor specifieke doelgroepen aanstellen (denk aan woonwagenbewoners);
  • Thema’s meenemen in de planvorming zoals wonen en zorg, energietransitie, groen, elke wijk een eigen aanpak.

Deel project

Woonvisie Assen

Opdrachtgever Gemeente Assen
Partners Woningcorporaties Huurdersorganisaties
Dienst Woonvisie
Jaar van oplevering 2021