Woonvisie

Maak van jouw gemeente de beste woonplek. Stel vast waar je naar toe wilt en bepaal een strategie voor wijken of groepen. Daarmee geef je antwoord op nieuwe ontwikkelingen in markt en maatschappij, maak je prestatieafspraken die écht tot actie leiden en laat je bewoners en professionals met initiatieven komen.

Leg vast wat voor woongemeente je wilt zijn en zet je koers uit

Werk consequent aan een goed woon- en leefklimaat met een duidelijke visie op wat jouw gemeente aantrekkelijk maakt. Wij helpen de kracht en zwakte van je gemeente helder voor ogen te hebben en schetsen je positie vergeleken met buurgemeenten. We leggen het verband met thema’s als zorg, leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, grondpolitiek; allemaal verbonden aan het wonen. Als het nodig is, bieden we aanvullend woningmarktonderzoek.

Met een duidelijk doel voor ogen agendeer en prioriteer je welke investeringen in welke wijken nodig zijn voor welke doelgroepen. Zo zeg je ja! tegen projecten en initiatieven die bijdragen aan je doel, en kun je nee zeggen tegen opportunisme als dat het doel in de weg staat.

Creëer betrokkenheid en ontlok initiatief van bewoners en professionals

Geef bewoners en professionals de ruimte om met goede voorstellen en projecten te komen, zo creëer je draagvlak en een beter resultaat. Wij helpen het proces met bewoners, professionals en politiek zo te organiseren dat alle betrokkenen aangehaakt zijn.

Stimuleer goede initiatieven met een duidelijk en uitnodigend kader waarbinnen bewoners, ondernemers en organisaties doelen kunnen verwezenlijken die bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Zo ben je klaar voor de omgevingswet die vanaf 2019 van kracht is.

Maak goede prestatieafspraken met de woonvisie als gedegen basis

Maak met de woonvisie goede prestatieafspraken met in elk geval de woningcorporatie(s), maar ook met bijvoorbeeld zorgpartijen. Wij besteden al tijdens het opstellen van de woonvisie veel aandacht aan de belangen van zowel de overheid als haar partners, om zo een goede basis te leggen voor die afspraken. KAW begrijpt de belangenverschillen, zoekt naar gemeenschappelijke drijfveren en doelen, om van daaruit verschillen te overbruggen. Dit leidt tot afspraken op basis van wil, niet omdat het moet.

Maak jouw gemeente de beste woonplek die je kunt worden.

Weet waar je kansen liggen en maak je visie werkelijkheid.

Bekijk succesvolle projecten