WOONVISIE

Met een woonvisie stel je vast welke koers je wilt volgen en bepaal je een strategie voor wijken of groepen. We helpen je bewoners en ondernemers te betrekken bij het proces, zoeken de samenwerkingen op in de buurt, houden rekening met de ontwikkelingen in de maatschappij en maken de prestatieafspraken die écht tot actie leiden. 

Kiezen voor een woonvisie

Als gemeente wil je dat bewoners prettig wonen. Waar bewoners trots zijn op hun wijk en waar de woningen aansluiten op de woonwensen. Wij werken met gemeenten aan leefbare en duurzame wijken, dorpen en steden. Met een woonvisie omschrijf je wat je gaat doen om dat te realiseren.

Koers uitzetten

We werken met jou aan een consequent, goed woon- en leefklimaat met een duidelijke visie op wat jouw gemeente aantrekkelijk maakt. Door de kracht en zwakte van je gemeente helder voor ogen te hebben en schetsen we concreet je positie vergeleken met buurgemeenten. Thema’s als zorgnetwerk, leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaar wonen voor iedereen, klimaatadaptiviteit zijn allemaal verbonden aan het wonen. We maken de connectie en kijken waar kansen liggen. Als het nodig is, bieden we aanvullend woningmarktonderzoek of een woonzorgvisie. 

Met een duidelijke koers bepalen we welke investeringen in welke wijken nodig zijn voor bepaalde doelgroepen. Zo zeg je ja tegen projecten en initiatieven die bijdragen aan je doel, en kun je ook nee zeggen tegen opportunisme als dat het doel in de weg staat.

Betrokkenheid en initiatieven ontlokken

Als we bewoners, professionals en politiek willen betrekken, zullen we ruimte geven aan goede voorstellen en projecten. Zo organiseren we het proces en ontstaat er draagvlak en een beter resultaat. Wanneer je de goede initiatieven stimuleert, draagt iedereen bij aan een leefbare woonomgeving. We maken een duidelijk en uitnodigend kader waarbinnen bewoners, ondernemers en organisaties ook hun doelen kunnen verwezenlijken. 

Juiste prestatieafspraken

Maak met de woonvisie goede prestatieafspraken met in elk geval de woningcorporatie(s), maar ook met bijvoorbeeld zorgpartijen. Wij besteden tijdens het opstellen van de woonvisie veel aandacht aan de belangen van zowel de overheid als haar partners, om zo een goede basis te leggen voor die afspraken. We begrijpen de belangenverschillen, zoeken naar gemeenschappelijke drijfveren en doelen, om van daaruit verschillen te overbruggen. Dit leidt tot afspraken op basis van wil, niet omdat het moet.

Doorpraten over een woonvisie voor jouw gemeente? 

Neem contact op met Daniël Depenbrock, adviseur en woningmarkt specialist. 

Contactgegevens

Woonvisie Midden-Groningen

Met een nieuwe woonvisie wil de nieuwe gemeente Midden-Groningen een duidelijke visie vastleggen op de toekomst van het stedelijk gebied en de dorpen. Uit de woonvisie kwamen drie pijlers, waaronder 'Werk aan dorpen door ze als netwerken te zien'.

Bekijk