WOONZORGVISIE

Met een woonzorgvisie geef je als gemeente sturing aan de manier waarop je wonen en zorg wilt invullen, op basis van gedegen onderzoek en analyse. Wij begeleiden het proces, voeren het onderzoek uit en krijgen boven tafel welke visie je wilt nastreven.

Onderzoek en analyse van de wijken

Met ons onderzoek geven we antwoord op vragen als: Hoe ontwikkelen de verschillende doelgroepen met een zorgvraag zich de komende jaren? Wat is het huidige aanbod aan diverse woonvormen en (zorg)voorzieningen binnen de gemeente? Waar is dit aanbod gesitueerd? Heb je voldoende woonvormen voor mensen met een zorgvraag (zowel intramuraal als extramuraal) op de juiste plek?

Wij brengen de vraag in kaart van gewoon blijven wonen met kleine aanpassingen tot intramurale zorg, van de doorsnee zorgwoning tot nieuwe woonconcepten. In het onderzoek brengen we vraag en aanbod op zowel gemeenteniveau als op kernniveau in beeld.

Woonzorgscan

Om de toekomstige vraag naar wonen en zorg van de verschillende doelgroepen in beeld te brengen hebben we onze eigen Woonzorgscan ontwikkeld. Hiermee kunnen we een voorspelling doen hoe groot de verschillende doelgroepen in de toekomst zijn en waar zij behoefte aan hebben. Omdat de toekomst onzeker is, bijvoorbeeld op het gebied van de inzet van technologie en overheidsbeleid, werken we met scenario’s.

Datakaarten

Met onze datakaarten maken we het huidige aanbod inzichtelijk. Op deze kaarten geven we de voorzieningen weer, de zorginstellingen en de woningen die relatief eenvoudig geschikt te maken zijn voor mensen met een zorgvraag. Door het aanbod op kaart weer te geven ontstaat er een goed beeld van de spreiding van het huidige aanbod en of het op de juiste plek staat.

Met de datakaart worden ook kansen eerder opgemerkt. Zo heb je concrete informatie in handen welke woonproducten ontbreken, waar nieuwbouw wenselijk is en waar aanpassing of transformatie van bestaande woningen of eenheden uitkomst biedt.

Met dit traject naar een woonzorgvisie creëer je bewustwording en breng je partijen bij elkaar.

Evelien Klasens

Adviseur

Draagkracht in beeld

Je wilt de goede dingen op de goede plek doen. Daarom is het nuttig om de draagkracht van een wijk in beeld te brengen. De leefbaarheid per kern/wijk brengen we in beeld met behulp van de leefbarometer. De data hierachter passen we aan naar de lokale context. We geven op kaart aan waar kwetsbare delen zitten. ​Daarnaast geven we op kaart aan waar op dit moment specifieke kwetsbare groepen wonen.

Het combineren van deze twee inzichten toont aan waar verbanden liggen tussen de leefbaarheid en bewoners met een zorg- of ondersteuningsvraag. Hiermee brengen we grenzen van een wijk in kaart en kunnen we per wijk aangeven of er nog mogelijkheden zijn voor het realiseren van woonzorgvoorzieningen of dat wellicht meer spreiding wenselijk is.

Samen

Alleen cijfers zijn niet voldoende om toekomstbestendige keuzes te maken. De cijfers krijgen pas duiding als je er met elkaar over in gesprek gaat. Dit doen we door creatieve sessies te organiseren waarbij de zorgvrager centraal staat.

Dit doen we samen met belangrijke stakeholders zoals zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook dorpsvertegenwoordigers. Hier gaan we in gesprek over de cijfers, de ontwikkelingen en de kansen die er liggen. Hier komen onze datakaarten goed van pas. Deze sessies vormen het eerste fundament om gedragen, toekomstbestendige keuzes te maken en geven hiermee belangrijke input voor de Woonzorgvisie.

Woonzorgvisie

Samen met de betrokken medewerkers vanuit de verschillende domeinen van de gemeente bespreken we de uitkomsten en oplossingsrichtingen. Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk, zo kun je er voor kiezen om bijvoorbeeld bestaande intramurale voorzieningen uit te breiden om aan de groeiende vraag te voldoen, of meer verspreid kleinschalige intramurale voorzieningen realiseren.

In de woonzorgvisie  beschrijven we niet alleen de abstracte visie die de gemeente heeft op wonen en zorg, maar geven we ook aan waar je als gemeente specifiek op in kan zetten. Bijvoorbeeld per doelgroep en per kern, met eventueel een afwegingskader voor nieuwe initiatieven.

Meer weten of doorpraten?

Neem contact op met Evelien Klasens.

Adviseur en specialist wonen en zorg.

Contactgegevens

Woonzorgvisie in Epe

Op basis van de toekomstige vraag naar wonen en zorg, het huidige aanbod en de belangrijkste ontwikkelingen die met name ook lokale partijen zien, hebben we voor de gemeente Epe de Woonzorgagenda opgesteld. Een variatie op de woonzorgvisie.

Bekijk