AANDACHT GEVEN AAN WOONZORGVISIE

Op basis van de toekomstige vraag naar wonen en zorg, het huidige aanbod en de belangrijkste ontwikkelingen die met name ook lokale partijen zien, hebben we voor de gemeente Epe de Woonzorgagenda opgesteld.

Vertaling van toekomstige woonzorgvraag naar beleid

De gemeente Epe had behoefte aan het in beeld brengen van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar wonen en zorg, het huidige aanbod in de gemeente en de lokale (mis)match die er is. Want wat moet er gebeuren om dit bij elkaar te brengen? 

Wij zijn enerzijds sterk in het in beeld brengen van de toekomstige vraag op basis van data, maar geven anderzijds veel aandacht aan de duiding van deze cijfers door andere partijen te betrekken en in te zoomen op lokale situaties.

Cijfers en kaarten de basis voor het lokale gesprek

Met behulp van data, demografische gegevens en onze woonzorgscan hebben we de toekomstige vraag naar wonen en zorg in beeld gebracht. Zo blijkt in de gemeente Epe bijvoorbeeld dat het aantal ouderen met een indicatie voor Wlz zorg de komende jaren sterk toeneemt. Ook het aantal ouderen dat zelfstandig woont met ondersteuning vanuit de Wmo neemt sterk toe. Het aantal inwoners met een verstandelijke beperking blijft nagenoeg gelijk.

Daartegenover hebben we het huidige aanbod aan wonen en zorg gezet. Met behulp van kaartmateriaal zoomen we in op dorpsniveau. Zo hebben we inzicht in de (potentiële) geschiktheid van de woningvoorraad en zien we waar de (zorg)voorzieningen zich bevinden.

Cijfers alleen zeggen zeker niet voldoende. Het is essentieel om hier duiding aan te geven door op een creatieve manier partijen te betrekken om te horen welke ontwikkelingen zij zien en waar zij de grootste knelpunten verwachten.

Evelien Klasens

Adviseur

Deze gegevens zijn de basis geweest om het gesprek aan te gaan met de belangrijkste partijen die in de gemeente actief zijn op het gebied van wonen en zorg. Voor het beste resultaat werken we met persona’s, zodat alle partijen vanuit het belang van de doelgroepen denken. Zo vinden partijen bijvoorbeeld dat er vooral meer samenwerking nodig is. Tussen zorg, welzijn, gemeente en corporaties. Ook zien veel partijen een tekort aan beschutte woonvormen voor verschillende doelgroepen en een tekort aan intramurale plekken, met name voor de doelgroep PG. Met deze informatie konden we de cijfers betekenis geven en een richting bepalen voor de toekomst.

Nieuwe initiatieven toetsen aan woonzorgvisie

De voorgaande stappen hebben geleid tot een Woonzorgagenda; hoe vindt de gemeente dat haar inwoners, juist die met een zorgvraag, in de toekomst moeten wonen? En hoe ziet dit eruit qua woning, woonomgeving, sociaal netwerk en voorzieningen? Daarnaast is een vertaalslag gemaakt per (zorg)doelgroep waar de gemeente de komende jaren op in gaat zetten, zowel op fysiek als op sociaal vlak. Tot slot heeft de gemeente een afwegingskader in handen waaraan nieuwe initiatieven getoetst kunnen worden.

Deel project