EEN BEREIKBARE STAD

Begin 2012 is met het Strategisch Masterplan Bergwijkpark de 1e stap genomen voor een van de meest omvangrijke transformaties van een kantoorgebied in Nederland. Slechts één jaar later is de geactualiseerde versie met ruime meerderheid door de gemeenteraad van Diemen vastgesteld. Het plan schept in de regio Amsterdam ruimte voor ca. 4.500 bereikbare woningen op 45 ha te transformeren stedelijk gebied. 

Open uitnodiging resulteert in Holland Park

In Diemen manifesteert zich een actuele opgave: In het kantoorgebied Bergwijkpark staan op 45 ha ongeveer 70% van de kantoren leeg. Daarom worden niet de gebouwen aangepakt maar het gebied. Om dit mogelijk te maken hebben we eerder het Strategisch Masterplan Bergwijkpark opgesteld. Doel van dit plan was de motivatie en uitnodiging aan geïnteresseerde partijen om mee te doen in het transitieproces van veroudert kantoorpark naar vitale, bereikbare woonwijk. Deze open uitnodiging is inmiddels aangenomen! 

Het Holland Park in Diemen heeft de Plabeka Award 2015 gewonnen voor het beste transformatieproject.

Bouwstenen Strategisch Masterplan Bergwijkpark

  •  Formuleren van een sterke, ruimtelijke visie op de toekomstige gebiedskwaliteit
  • Beperkt opleggen van regels voor ontwikkelingen
  • Plannen zonder planning: geen verplicht tijdspad of volgorde
  • Iedere tussenstap kan een eindstap zijn
  • Open uitnodiging aan partijen om aan de toekomst van het gebied te werken
  • Niet wachten totdat alle onzekerheden zijn opgelost
  • De gemeente treedt stimulerend en faciliterend op
kaw strategisch masterplan diemen woningen stedenbouw herstructurering

De markt pakt de ontwikkeling op

Kort na de vaststelling van het masterplan heeft Snippe Mans Projecten het idee omarmd om het gebied te transformeren. In open samenwerking met de gemeente hebben zij KAW een upgrade op het masterplan laten uitvoeren, waaring voortschrijdende inzichten zijn opgenomen. Sommige infrastructurele ingrepen kunnen bijvoorbeeld niet op korte termijn worden uitgevoerd, en ook blijft Hogeschool InHolland toch in het gebied. Het plan kwam in de versnelling door de komst van een ambitieuze ontwikkelaar met een sterke visie en concrete voorstellen.

Ingrediënten Masterplan nieuwe stijl

Er is een sterk bindend raamwerk gedefinieerd. Dit bestaat uit openbare ruimten met een eigen identiteit, zoals een park, singel, laan en parkway. Deze zijn allemaal gelegen op gronden van de gemeente. De regels voor bebouwing op de private kavels zijn bewust minimaal gehouden. Dit ‘masterplan nieuwe stijl’ garandeert gebiedskwaliteit, zonder vrijheid bij de ontwikkeling te beperken. De 2 pijlers hiervoor zijn een duidelijk ruimtelijk raamwerk en een open houding van de gemeente.

1. Ruimtelijk raamwerk

Kwaliteit: Heldere, ruimtelijke kwaliteit van het raamwerk ongeacht de exacte invulling van de kavels (ca. 2-4 ha per stuk).
Tijd: Koppeling tussen bouwvelden met de aanleg het direct daaraan grenzende deel van het raamwerk (investering en opbrengsten in de tijd dicht bij elkaar).
Vrijheid: Regels voor bebouwing zijn enkel gericht op het versterken van het raamwerk en bevatten nauwelijks opgelegde regels t.b.v. het programma

2. Wat vraagt dat van de Gemeente?

Loslaten: de gemeente laat bewust los om ontwikkeling door de markt te stimuleren. Op delen betreft dit loslaten ook bestaande gemeentelijke regelgeving.
Lerend vermogen: inzichten na realisatie van eerste deelprojecten mogen leiden tot aanpassing van de randvoorwaarden.
Goede boekhouder: investeringen in openbare ruimte zonder directe belangen voor naastgelegen ontwikkelingen worden vermeden, door fasering niet van tevoren vast te leggen en slim in te spelen op de eerstvolgende situatie die zich voordoet.

kaw strategisch masterplan diemen woningen stedenbouw herstructurering

Tijd en waarde

De dynamiek van gebiedsontwikkeling wordt zichtbaar. Campus Diemen Zuid is al klaar, door een verouderd kantoorcomplex te transformeren tot een levendige studentencampus voor ca. 1.000 studenten met winkels, recreatie, sportfaciliteiten en horeca. De ontwikkeling van Bergwijkpark Diemen laat zien dat gebiedsontwikkeling binnen korte tijd op gang gebracht kan worden met de juiste tools en een gezonde dosis goede wil en ambitie van gemeente en ontwikkelaars.

Deel project

Strategisch Masterplan Bergwijkpark Diemen